Allmänningar

Våra gemensamma områden ger ett mervärde till hela Muskö havsbad. Allmänningarna består av skog, gräsytor och strandområden. De finns inplanerade över hela Muskö havsbads tomtområde.

Styrelsen är ansvarig för underhåll av de gemensamma allmänningarna.

Målet är att alla allmänningar ska skötas och gallras så att de fortsätter vara trevliga platser att vistas på för alla medlemmar.

Skötseln sker bland annat genom våra städdagar på våren och hösten, då arbetsinsatsen har planerats av vår styrelse.

Fundera gärna på åtgärder som du tycker behövs för att hålla Muskö havsbad så fint och trevligt som möjligt! Trädfällning på allmänningarna utan styrelsens tillstånd är inte tillåtet. Vi är skyldiga att se till att dikeskanterna mot våra vägar är rena från sly och buskage, så att trafiken har god sikt och vattenavrinningen fungerar utan problem.

Läs mer om skötselplan för våra allmänningar.

Annons